Gratis chat sider for unge Struer

Borgernes frie låneret vil efter lovforslaget blive udvidet til at omfatte de materialer, som folkebibliotekerne er forpligtet til at stille til rådighed.Gratisprincippet fastholdes Folkebibliotekernes virksomhed vil fortsat være baseret på det grundprincip,at materialerne udlånes vederlagsfrit til lånerne.Således indeholder lovforslaget bestemmelser om de statslige bibliotekers deltagelse i lånesamarbejdet og betjening af almenheden samt bestemmelser om nationalbibliografien mv.

gratis chat sider for unge Struer

Foruden selve lovteksten og bekendtgrelsen rummer udgivelsen bemrkningerne til loven samt en rkke tekster der dokumenterer lovens gang gennem Folketinget. Fradraget foretages ved beregningen af minimumsgrænsen på 1000 materialeenheder og ved beregningen af det samlede lån, der kan opkræves betaling for. efter lovens § 33 for ubetalte gebyrer, der opkræves i henhold til lovens § 21 og § 28, stk. Skyldneren skal give inddrivelsesmyndigheden alle nødvendige oplysninger om personlige eller økonomiske forhold af betydning for indeholdelsen og for spørgsmålet om, hvorvidt der kan foretages indeholdelse. Inddrivelsesmyndigheden underretter straks skyldneren om afgørelsen. Underretningen skal være skriftlig og angive gældens art og størrelse, herunder omkostninger. Den indeholdelsespligtige indbetaler indeholdte beløb til Det Fælles Lønindeholdelsesregister. Forslag til lov om biblioteksvirksomhed er et væsentligt element i regeringens indsats i tilknytning til udviklingen af informations- og videnssamfundet. Lovforslaget har endvidere til formål at præcisere grundlaget for det samarbejdende biblioteksvæsen, hvor forskningsbiblioteker og specialbiblioteker understøtter folkebibliotekernes opgavevaretagelse. maj 2000 om biblioteksvirksomhed fastsættes: Folkebibliotekernes materialer mv. Folkebibliotekerne skal hvert år under hensyn til virkeområdets karakter anskaffe en passende del af udgivne danske værker. Redegørelsen skal indeholde en samlet status for årets aktiviteter på området samt oplysninger om status for aktiviteterne for de to seneste regnskabsår. 1 opkræve betaling for udlån til borgere fra en anden kommune, der overstiger 7% af den låntagende kommunes samlede udlån. Der kan endvidere opkræves betaling for forsendelsesomkostninger. En långivende kommune kan i henhold til lovens § 23, stk.Ved udvælgelsen må alene disse kriterier, ikke de i materialet indeholdte religiøse, moralske eller politiske synspunkter, være afgørende. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til, eventuelt i samarbejde med andre kommunalbestyrelser, at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne. Kulturministeren afgør efter forhandling med de kommunale parter, hvilke folkebiblioteker der tillige skal virke som centralbiblioteker. Ved afgørelsen skal der tages hensyn til, at bibliotekets materialer, personale og lokaler er af en sådan standard, at den særlige centralbiblioteksopgave kan løses på en forsvarlig måde. Kulturministeren indgår aftale om centralbiblioteksvirksomheden med den kommune, hvis folkebibliotek skal varetage denne funktion. Endvidere opretholdes tilskudsordningen til Københavns og Frederiksberg Kommuner til den del af biblioteksvirksomheden, der svarer til centralbiblioteksvirksomheden, jf. Folkebibliotekernes adgang til at opkræve en afgift for overskridelse af lånetiden, jf. Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt 1) etablere biblioteksbetjening af de børn og voksne, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket, 2) tilpasse bibliotekernes åbningstider til brugernes behov, og 3) oprette filialer eller iværksætte andre betjeningstilbud, hvor kommunens størrel se og karakter gør det hensigtsmæssigt. Centralbibliotekerne virker som overcentral for folkebibliotekerne ved at søge at fremskaffe materiale, i det omfang folkebibliotekerne ikke selv råder over materialet, jf. Ved afgørelsen skal der tages hensyn til, at bibliotekets materialer, personale og lokaler er af en sådan standard, at den særlige centralbiblioteksopgave kan løses på en forsvarlig måde. Kulturministeren indgår aftale om centralbiblioteksvirksomheden med den kommune, hvis folkebibliotek skal varetage denne funktion. På den ene side skal biblioteket fastholdes som et fysisk sted i lokalsamfundet, hvor der er adgang til at låne en bred vifte af materialer, hvor man kan få information om lokale samfundsforhold og ny lovgivning mv., og hvor man kan få inspiration og rådgivning i informationssøgning i tilknytning til uddannelse, personlig udvikling eller kulturelle aktiviteter.Kommunalbestyrelsen kan indgå overenskomst med en anden kommunalbestyrelse om hel eller delvis biblioteksbetjening. Centralbibliotekerne virker som overcentral for folkebibliotekerne ved at søge at fremskaffe materiale, i det omfang folkebibliotekerne ikke selv råder over materialet, jf. Aftalen skal omfatte en beskrivelse af de opgaver, som centralbiblioteket varetager for den kreds af folkebiblioteker, som betjenes. Kommunalbestyrelser kan nedsætte et biblioteksråd med henblik på samordning af biblioteksvirksomheden mellem flere kommuner. Kulturministeren kan efter forhandling med de kommunale parter fastsætte nærmere regler om folkebibliotekernes materialer og benyttelsen af disse. Staten fremmer samarbejdet i biblioteksvæsenet og virker for, at brugerne gennem folkebiblioteket har adgang til de statslige og statsstøttede bibliotekers materialer, jf. Aftalen skal omfatte en beskrivelse af de opgaver, som centralbiblioteket varetager for den kreds af folkebiblioteker som betjenes. På den anden side er der et voksende behov for at udvikle det elektroniske bibliotek, hvor der er adgang via Internet til for eksempel bibliotekskataloger og tidsskrifter i fuldtekstdatabaser.

Gratis chat sider for unge Struer

Danmarks Blindebibliotek formidler lån fra ind- og udland i tilknytning til folkebibliotekernes betjening af den omtalte gruppe af brugere. Staten afholder udgiften til udarbejdelse af nationalbibliografien, der indgår i den nationale fælles bibliotekskatalog. Kommunen kan opkræve vederlag af brugerne for særlige serviceydelser, der er knyttet til folkebibliotekernes betjening, men som har en mere vidtrækkende karakter end benyttelse på stedet, udlån af materialer og almindelig vejledning. 2 og 3, udlåner materiale og yder betjening på biblioteket vederlagsfrit for brugeren, jf. Kulturministeren fastsætter efter forhandling med vedkommende ministre nærmere regler om de statslige og statsstøttede bibliotekers ydelser, der er nævnt i stk. Reglerne kan blandt andet vedrøre, hvilke ydelser der kan opkræves betaling for, herunder størrelsen af betalingen. Et statsligt bibliotek kan opkræve et gebyr for overskridelse af lånetiden. Reglerne kan blandt andet vedrøre retningslinjer for udelukkelse, varsel og udelukkelsesperioden. Der er udpantningsret for gebyrer, som er fastsat efter §§ 21 og 28, såfremt det skyldige beløb udgør 200 kr. Endvidere indtræder en kommune for et beløb, der svarer til de ubetalte gebyrer med tilæg af omkostninger, i retten til udbetaling af overskydende skat og arbejdsmarkedsbidrag med godtgørelse og renter samt fremskyndet skattetilbagebetaling efter kildeskatteloven. Danmarks Blindebibliotek formidler lån fra ind- og udland i tilknytning til folkebibliotekernes betjening af den omtalte gruppe af brugere. Staten afholder udgiften til udarbejdelse af nationalbibliografien, der indgår i den nationale fælles bibliotekskatalog. Kommunen kan opkræve vederlag af brugerne for særlige serviceydelser, der er knyttet til folkebibliotekernes betjening, men som har en mere vidtrækkende karakter end benyttelse på stedet, udlån af materialer og almindelig vejledning. Såfremt overskridelsen er mere end 7 dage, vil gebyret kunne forhøjes til højst 25 kr., dog højst 10 kr. Såfremt overskridelsen er mere end 30 dage, vil gebyret kunne forhøjes til højst 50 kr., dog højst 25 kr. For materialer, som en bruger har lånt samtidig, som har samme lånetid og afleveres samlet, vil det samlede gebyr højst kunne udgøre 110 kr., dog højst 55 kr. Såfremt overskridelsen er mere end 30 dage vil det samlede gebyr kunne forhøjes til 220 kr., dog højst 110 kr. Dernæst har bibliotekerne en voksende opgave i at hjælpe med at finde den rette information -med at ordne og målrette de stadigt voksende informationsmængder - til de forskellige brugergrupper.Danmarks Blindebibliotek kan rådgive biblioteksvæsenet om forhold af betydning for betjeningen af gruppen af brugere, der er nævnt i stk. Staten bidrager til, at den nationale fælles bibliotekskatalog i videst muligt omfang stilles til rådighed for enhver ved adgang via Internet. Staten yder tilskud til det tyske mindretals biblioteker i Sønderjylland. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om regnskabsaflæggelsen, revisionskompetencen og revisionens udførelse for tilskud, der udbetales i henhold til stk. Kulturministeren kan indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagere til brug for Rigsrevisionen til en nøjere regnskabsgennemgang. Staten yder tilskud til udvikling inden for folke- og skolebiblioteksområdet. Lån af materialer fra folkebiblioteket og betjening på biblioteket er vederlagsfrit for brugeren, jf. Kommunen kan desuden sælge viden, som er oparbejdet i folkebiblioteket i forbindelse med løsning af de almindelige biblioteksopgaver. Kommuner kan opkræve et gebyr for overskridelse af lånetiden. for materialer, som en bruger har lånt samtidig, som har samme lånetid, og som afleveres samlet, dog højst 10 kr. Såfremt overskridelsen er mere end 7 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 110 kr., dog højst 55 kr. Såfremt overskridelsen er mere end 30 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 220 kr., dog højst 110 kr. Inddrivelsesmyndigheden kan indhente de oplysninger hos skattemyndighederne og andre offentlige myndigheder, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. I forskrifter om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse for ubetalte gebyrer efter § 33, stk. Bibliotekerne fastsætter et reglement for brugernes benyttelse. Danmarks Blindebibliotek kan rådgive biblioteksvæsenet om forhold af betydning for betjeningen af gruppen af brugere, der er nævnt i stk. Staten bidrager til, at den nationale fælles bibliotekskatalog i videst muligt omfang stilles til rådighed for enhver ved adgang via Internet. Staten yder tilskud til det tyske mindretals biblioteker i Sønderjylland. Kulturministeren kan indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagere til brug for Rigsrevisionen til en nøjere regnskabsgennemgang. Staten yder tilskud til udvikling inden for folke- og skolebiblioteksområdet. Lån af materialer fra folkebiblioteket og betjening på biblioteket er vederlagsfrit for brugeren, jf. Kommunen kan desuden sælge viden, som er oparbejdet i folkebiblioteket i forbindelse med løsning af de almindelige biblioteksopgaver. Med et bredere medieudbud og Internetadgang får folkebibliotekerne mulighed for at udvikle nye målrettede tilbud - og dermed mere offensivt at lade bibliotekernes formål spille sammen med målsætningerne på andre områder. Folkebibliotekernes salg af ydelser, der udbydes i konkurrence med private § 5. Prisen på en opgave fastsættes således, at de med opgaven forbundne kalkulerede samlede omkostninger som minimum dækkes af indtægten ved udførelsen af opgaven. Kalkulationen af en kommunes samlede omkostninger ved udførelse af en opgave i henhold til lovens § 20, stk. pensionsbidrag og andre løndele samt over- og merarbejde, tjenesterejser, materialer og specielt anskaffet apparatur, og 2) alle de indirekte omkostninger, der er forbundet med opgavevaretagelsen, for eksempel indirekte lønomkostninger, andel af fællesomkostninger til for eksempel ledelse, administration, husleje, udstyr, udvikling mv. 4, foretage løbende registrering af de med opgaverne forbundne indtægter og omkostninger, jf. Hvert år optages i kommunens årsregnskab en regnskabsmæssig redegørelse, hvori der redegøres for de samlede faktiske indtægter og omkostninger, der er forbundet med udførelsen af opgaver efter lovens § 20, stk. Betaling for lån, der formidles som led i folkebibliotekernes lånesamarbejde, jf. En låntagende kommune kan kun blive afkrævet betaling fra en långivende kommune, såfremt det mellemkommunale lån andrager mindst 1000 materialeenheder. Forinden der disponeres over materialer, der er udskilt af folkebibliotekernes samlinger, og som skønnes egnet til genbrug, skal disse tilbydes Statsbiblioteket. Kommunen kan opkræve depositum eller kræve kaution af en bruger, som låner materiale på folkebiblioteket, såfremt brugeren ikke har fast bopæl i kommunen. Hvor et folkebibliotek driver en afdeling i en institution eller en virksomhed, betragtes afdelingens materialer som en del af folkebibliotekets materialesamling, medmindre andet aftales. Ved materialernes katalogisering og klassificering anvendes de regler, der er udarbejdet til brug ved fremstilling af den danske nationalbibliografi. 4, foretage en kalkulation af de samlede omkostninger, der vil være forbundet med kommunens varetagelse af den pågældende opgave eller den pågældende type af opgave. 4 skal omfatte 1) alle de direkte omkostninger, der er forbundet med opgavevaretagelsen, for eksempel løn incl. Folkebibliotekernes lånesamarbejde og udlån til brugere med bopæl i andre kommuner § 8. Såfremt den långivende kommunes bibliotek tillige virker som centralbibliotek, fastsættes minimumsgrænsen til 10%. Såfremt en kommune har etableret samarbejde med andre kommuner om fælles drift af et folkebibliotek eller har indgået overenskomst med andre kommuner om hel biblioteksbetjening, jf. 2 og 3, kan under hensyn til bibliotekets formål i særlige tilfælde prioritere betjeningen af bibliotekets primære brugere. En særlig serviceydelse skal være udtrykkelig rekvireret af brugeren. Bringer brugeren mellemværendet med biblioteket til ophør, for eksempel ved at levere materialet tilbage, ved at erstatte beskadiget materiale, eller ved at betale skyldige gebyrer, skal udelukkelsen ophøre.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *